Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OSM Siedlce

 

Regulamin sklepu internetowego OSM Siedlce  (zwany dalej: Regulaminem) określa warunki i zasady dokonywania zakupów oraz dostaw w sklepie internetowym OSM Siedlce, dostępnym pod adresem: www.sklep.osm.siedlce.pl 

 

I. Definicje:

 1. Na potrzeby Regulaminu, użyte sformułowania otrzymują następujące znaczenie:
 2. Sprzedający - Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Siedlcach NIP 821-000-75-44, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000046300, Adres ul. Kazimierzowska 7, 08-110 Siedlce.
 3. Sklep internetowy OSM Siedlce - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedającego działający pod adresem: www.sklep.osm.siedlce.pl ;
 4. OSM Siedlce- Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Siedlcach, producenta nabiału, w ramach działalności którego realizowane będą Zamówienia składane przez Klienta za pośrednictwem strony Sklepu internetowego OSM Siedlce;
 5. Regulamin – niniejszy Regulamin, czyli regulamin określający zasady dokonywania zakupów poprzez sklep internetowy OSM Siedlce;
 6. Konsument - osoba fizyczna, która nabywa Towary od Sprzedającego w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową;
 7. Klient/Kupujący - rozumie się przez to osobę fizyczną bądź osobę prawą lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której przepisy prawa nadają zdolność prawną, która może dokonywać zakupów w sklepie internetowym OSM Siedlce;
 8. Konto Klienta - rozumie się przez to indywidualnie oznaczone nazwą Klienta konto, zabezpieczone indywidualnie ustanowionym hasłem, za pośrednictwem którego Kupujący dokonuje Zamówienia w Sklepie internetowym OSM Siedlce;
 9. Rejestracja - rozumie się przez to stworzenie w systemie Sklepu internetowego OSM Siedlce, indywidualnego Konta Klienta, które będzie zawierało informacje szczegółowe dotyczące Klienta w tym dane osobowe niezbędne dla zakończenia procesu utworzenia Konta Klienta;
 10. Towary - rozumie się przez to asortyment, produkty prezentowane w Sklepie internetowym OSM Siedlce, mogące stanowić przedmiot złożonego Zamówienia;
 11. Zamówienie - rozumie się przez to wybrane i zaakceptowane przez Kupującego Towary, przy wykorzystaniu koszyka zamówień, wraz z określeniem adresu dostawy oraz w szczególności wyboru formy dostawy, wyboru formy płatności, godziny dostawy lub odbioru Towarów;
 12. Płatności- rozumie się przez to czynność polegającą na uregulowaniu należności przez Kupującego za złożone Zamówienie;
 13. Dostawa- rozumie się przez to możliwość dostarczenia Zamówienia za pośrednictwem oferowanych przez Sprzedającego form dostawy, wskazanych Kupującemu podczas składania Zamówienia;
 14. Odbiór osobisty- rozumie się przez to czynność odbioru złożonego Zamówienia, w siedzibie OSM Siedlce, pod adresem ul. Kazimierzowska 7, 08-110 Siedlce;
 15. Siedziba Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Siedlcach - rozumie się adres: ul. Kazimierzowska 7, 08-110 Siedlce.

 

II. Postanowienia ogólne: 

 1. Sprzedający prowadzi sprzedaż Towarów za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia składane są przez Kupującego za pośrednictwem strony internetowej: www.sklep.osm.siedlce.pl .
 2. Sprzedający za pośrednictwem Sklepu internetowego OSM Siedlce prowadzi sprzedaż detaliczną, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną. Świadczenie usługi Sklepu internetowego OSM Siedlce oraz sprzedaż Towarów odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Za pośrednictwem strony internetowej Sklepu internetowego OSM Siedlce, Kupujący może dokonywać zakupu Towarów, które widnieją na stronie internetowej w chwili składania Zamówienia.
 4. Sprzedaż Towaru za pośrednictwem Sklepu internetowego OSM Siedlce prowadzona jest na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, w obszarze Siedlce i okolica do 20 km od Siedlce.
 5. Złożenie Zamówienia następuje za pośrednictwem strony internetowej Sklepu internetowego OSM Siedlce, poprzez utworzone Konto Klienta lub bez rejestracji konta, poprzez podanie wymaganych na stronie internetowej danych.
 6. Sprzedający zobowiązuje się do sprzedaży Towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu internetowego OSM Siedlce, bez wad.
 7. Do korzystania ze Sklepu internetowego OSM Siedlce, w tym w szczególności do złożenia Zamówienia, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez urządzenie mobilne lub komputer. Wystarczającymi do złożenia Zamówienia są:
  • dostęp do Internetu;
  • posiadanie aktywnego konta e-mail;
  • standardowy system operacyjny;
  • jedna z popularnych, dostępnych przeglądarek internetowych.
 1. Kupujący może dokonać Zamówienia jedynie Towarów znajdujących się w Sklepie internetowym OSM Siedlce.
 2. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego OSM Siedlce zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
 3. Klient jest zobowiązany podczas Rejestracji Konta Klienta oraz podczas składania Zamówienia bez rejestracji, do podania prawdziwych danych osobowych oraz ponosi wyłączną odpowiedzialność za autentyczność podanych danych. 

 

 III. Szczególne regulacje mające zastosowanie wyłącznie do Klientów będących przedsiębiorcami: 

 1. W zakresie sprzedaży uregulowanej Regulaminem, wyłączone zostaje zastosowanie art. 681 kodeksu cywilnego, zatem wskutek przyjęcia ofert z zastrzeżeniem zmiany nie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży, a samo przyjęcia oferty z zastrzeżeniem zmiany lub uzupełniania jej treści poczytuje się za nową ofertę.
 2. W zakresie sprzedaży uregulowanej przedmiotowym Regulaminem wyłączone zostaje stosowanie art. 682 kodeksu cywilnego (milczące przyjęcia oferty).
 3. W zakresie sprzedaży uregulowanej przedmiotowym Regulaminem wyłączone zostaje stosowanie art. 69 kodeksu cywilnego (milczące przyjęcie oferty przez przystąpienie do wykonywania umowy).
 4. Złożenie Zamówienia przez przedsiębiorcę wymaga uprzedniego podania danych do faktury VAT. 

 

IV. Świadczenie usług drogą elektroniczną: 

 1. Za pośrednictwem Sklepu internetowego OSM Siedlce, Sprzedający świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.
 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną dla których nie jest wymagana rejestracja w Sklepie internetowym OSM Siedlce zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania przez Klienta z usług dostępnych w Sklepie internetowym OSM Siedlce i ulega rozwiązaniu na skutek zaprzestania korzystania z nich przez Klienta.
 3. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Sprzedającego na rzecz Kupującego jest umożliwienie złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym OSM Siedlce.
 4. W przypadku zarejestrowania Klienta w systemie Konta Klienta, Sprzedający świadczy dodatkowo usługi polegające na założeniu i utrzymaniu Konta Klienta w Sklepie internetowym OSM Siedlce.
 5. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną związana z zarejestrowaniem w systemie Konta Klienta, zawarta jest na czas nieokreślony.
 6. Zarejestrowany Klient ma prawo rozwiązać umowę o której mowa powyżej poprzez przesłanie oświadczenia Sprzedającemu na adres e-mail: sklep-online@osm.siedlce.pl.
 1. Sprzedający zastrzega prawo do rozwiązania Umowy o świadczenie usług o której mowa powyżej, zawartej z zarejestrowanym Klientem, w trybie natychmiastowym. Powyższe prawo przysługuje w szczególności:
  1. nieprzestrzegania przez Klienta postanowień Regulaminu;
  2. podania nieprawdziwych danych;
  3. wykorzystania zarejestrowanego Konta Klienta w celach niezwiązanych z prowadzoną przez Sklep internetowy OSM Siedlce działalnością;
  4. naruszenia przez Klienta przepisów prawa, zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów.
 2. Wypowiedzenie zostanie wysłane przez OSM Siedlce na adres e-mail podany przez Klienta przy Rejestracji lub przy składaniu Zamówienia. 
 3. W przypadku rozwiązania umowy o świadczenie usług, Konto Klienta wraz z danymi zostają na trwałe usunięte z serwerów Sklepu internetowego OSM Siedlce. 
 4. Usługi świadczone drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego OSM Siedlce.
 5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu internetowego OSM Siedlce, Sprzedający podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 6. Sprzedający podejmuje działania, mające na celu zapewnienie poprawnego funkcjonowania Sklepu internetowego OSM Siedlce. Kupujący powinien poinformować Sprzedającego o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu internetowego OSM Siedlce, wysyłając wiadomość na adres mailowy: sklep-online@osm.siedlce.pl 
 7. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu internetowego OSM Siedlce, Kupujący może zgłaszać na adres mailowy: sklep-online@osm.siedlce.pl i pod nr telefonu 25 632 30 21 w. 370 lub 371. W zgłoszonej reklamacji należy podać dane Kupującego oraz rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu internetowego OSM Siedlce. Sprzedający rozpatrzy reklamację w terminie do 14 dni liczonych od dnia otrzymania reklamacji. Sprzedający poinformuje Kupującego o rozstrzygnięciu złożonej reklamacji, za pośrednictwem wiadomości e-mail. 

 

V. Towary: 

 1. Informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu internetowego OSM Siedlce, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w myśl art. 71 kodeksu cywilnego.
 2. Wszystkie ceny Towarów podane w Sklepie internetowym OSM Siedlce, są cenami brutto.
 3. Zamieszczone na Sklepie internetowym OSM Siedlce informacje o Towarach oferowanych i wprowadzonych do sprzedaży zawierają w szczególności takie dane jak: opis Towaru, wygląd, wagę, dane producenta. Sprzedający dokłada należytej staranności, aby te informacje były przekazane w sposób prawidłowy, a także aby stanowiły informacje aktualne.
 4. Ceny Towarów wskazane na stronie internetowej Sklepu internetowego OSM Siedlce nie zawierają kosztów dodatkowych wynikających z realizacji Zamówienia, co zostało wyraźnie wskazane w treści przedmiotowego Regulaminu.
 5. Sprzedający zastrzega prawo do aktualizacji zmian cen Towarów, a także do przeprowadzania okresowych akcji promocyjnych. Zamówienia składane przed dokonaniem zmiany cen Towarów realizowane są na ich dotychczasowych warunkach.
 6. Zdjęcia zamieszczane na stronie internetowej Sklepu internetowego OSM Siedlce służą prezentacji Towarów. Zdjęcia i opisy umieszczane pod poszczególnymi Towarami pochodzą z OSM Siedlce. 

 

VI. Złożenie Zamówienia: 

 1. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez Sprzedającego 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, przez Sklep internetowy OSM Siedlce.
 2. Kupujący składa ofertę zakupu Towarów wybierając Towary znajdujące się na stronie internetowej Sklepu internetowego OSM Siedlce.
 3. Złożenie Zamówienia następuje poprzez wybór przez Kupującego określonych Towarów, za pośrednictwem koszyka Klienta, zaakceptowanie dokonanego wyboru i zaakceptowanie oferty sklepu internetowego OSM Siedlce, zaakceptowanie oraz wybór adresu dostawy oraz formy dostawy, wybór formy płatności.
 4. Dodawanie Towarów do koszyka Klienta odbywa się po kliknięciu przycisku „do koszyka”.
 5. Złożenie Zamówienia następuje poprzez kliknięcie przycisku „potwierdzam zakup”.
 6. Kupujący może złożyć Zamówienie jako zarejestrowany w Sklepie internetowym OSM Siedlce Klient, lub bez dokonywania rejestracji, jako gość.
 7. W celu złożenia Zamówienia, Kupujący jest zobowiązany do zapoznania się z treścią przedmiotowego Regulaminu, a także do zaakceptowania jego treści. Kupujący akceptując Regulamin potwierdza tym samym, że rzeczywiście zapoznał się z jego treścią i akceptuje jego postanowienia.
 8. Przyjęcie Zamówienia złożonego przez Kupującego zostanie potwierdzone za pośrednictwem drogi elektronicznej, tj. poprzez przesłanie wiadomości e-mail wysłanej na adres Kupującego wskazany podczas dokonywania Zamówienia lub podany uprzednio przez Kupującego podczas rejestracji konta Klienta.
 9. Potwierdzenie złożenia Zamówienia będzie zawierało numer Zamówienia, przybliżony termin dostawy, adres dostawy, wartość złożonego Zamówienia oraz wybraną formę płatności.
 10. Kupujący jest odpowiedzialny za podanie prawidłowych danych w złożonym przez siebie Zamówieniu. Sprzedający nie odpowiada za niemożność zrealizowania Zamówienia złożonego przez Kupującego na skutek podania przez niego nieprawidłowych danych w tym w szczególności danych dotyczących miejsca dostawy Zamówienia.
 11. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji Zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedającego.
 12. Po złożeniu Zamówienia, Kupujący zgodnie z dokonanym przez siebie wyborem metody płatności może zostać przekierowany na odpowiednią stronę umożliwiającą płatność za Zamówienie.
 13. Sprzedający informuje, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym w szczególności ustawy o podatku od Towarów i usług (obowiązującymi od 1 stycznia 2020r.) może wystawić fakturę VAT na rzecz podatnika podatku VAT, jeżeli podczas składania Zamówienia, Kupujący poda swój numer NIP. W przeciwnym razie, Sprzedający nie będzie miał możliwości późniejszego wystawienia faktury VAT. 

 

VII. Dostawa i realizacja Zamówienia: 

 1. Realizacja Zamówienia następuje poprzez jego przygotowanie do odbioru osobistego przez Kupującego w Siedzibie Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Siedlcach bądź poprzez wysyłkę Zamówienia do miejsca wskazanego przez Kupującego w złożonym Zamówieniu.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do ograniczenia formy odbioru Zamówienia (lub poszczególnych Towarów objętych Zamówieniem) wyłącznie do odbioru osobistego Siedzibie Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Siedlcach.
 3. Podczas składania Zamówienia, Kupujący dokonuje wyboru metody dostawy: odbiór osobisty w Siedzibie Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Siedlcach we wskazanym terminie i przedziale czasowym, bądź ze zleceniem dostawy Towarów pod wskazany przy Zamówieniu przez Klienta adres. Usługa dostawy może wiązać się z dodatkową opłatą z zastrzeżeniem, że o wszelkich dodatkowych opłatach związanych z dostawą Zamówienia do miejsca wskazanego w Zamówieniu, Kupujący zostanie poinformowany najpóźniej przy złożeniu Zamówienia.
 4. Dostawa Zamówienia do miejsca wskazanego przez Kupującego następuje za pośrednictwem dostawców wybranych przez Sprzedającego.
 5. Wszelkie kwestie szczegółowe dotyczące sposobu dostawy, ewentualnych godzin dostawy, rejonów dostaw i inne znajdują się w dedykowanej zakładce, na stronie Sklepu internetowego OSM Siedlce.
 6. Do każdego Zamówienia wystawiany jest dokument sprzedaży w postaci paragonu lub faktury. Dokument sprzedaży wystawiany jest w chwili, gdy wszystkie Towary wybrane do Zamówienia są skompletowane i gotowe do odebrania.
 7. Terminy realizacji dostaw są każdorazowo ustalane i przekazywane Kupującemu w toku składania Zamówienia.
 8. Sprzedający zastrzega sobie możliwość wyznaczenia dni, w których Zamówienia nie będą realizowane.
 9. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą dostawy do miejsca wskazanego w Zamówieniu bądź przygotowania do odbioru osobistego.
 10. Czas realizacji Zamówienia nie powinien przekroczyć 30 godzin, jednakże Sprzedający zastrzega iż w sytuacjach kumulacji Zamówień, sytuacjach nadzwyczajnych w tym w sytuacji siły wyższej, w szczególności w okresie epidemii czas realizacji może ulec wydłużeniu, o czym Sprzedający każdorazowo będzie informował Kupującego zarówno podczas składania Zamówienia jak i w komunikatach zamieszczanych na stronie internetowej Sklepu internetowego OSM Siedlce.
 11. Sprzedający zastrzega możliwość do odmowy realizacji Zamówienia w następujących przypadkach:
  • Kupujący poda nieprawdziwe dane osobowe i pomimo podjętych prób kontaktu, niemożliwym jest prawidłowe zrealizowanie złożonego Zamówienia;
  • Zamówienie nie może zostać zrealizowane z przyczyn niezależnych od Sprzedającego takie jak m.in. siła wyższa, przyczyny logistyczne, brak w Towarach;
  • Klient nie przestrzega postanowień Regulaminu;
  • Zamówienie pomimo prawidłowego złożenia, nie zostanie opłacone w sposób wybrany przez Kupującego;
  • Zamówienie nie zostanie potwierdzone przez Kupującego.
 1. Klient lub upoważniona przez niego osoba zobowiązuje się do obecności pod adresem dostawy we wskazanym terminie. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym adresem dostawy, Sprzedający zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta kosztami dostawy w wysokości 10 złotych oraz kosztami Towarów ulegających szybkiemu zepsuciu, których ponowna sprzedaż stanie się niemożliwa (np. Towary łatwo psujące się). W przypadku nieobecności Kupującego we wskazanym w Zamówieniu miejscu i czasie, dostawca Zamówienia może podjąć próbę kontaktu z Kupującym.
 2. W przypadku odbioru osobistego w Siedzibie Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Siedlcach konieczne jest wybranie przez Klienta przedziału czasowego, w którym zobowiązuje się odebrać Zamówienie. W przypadku nieodebrania Zamówienia w wybranym przedziale czasowym, Sprzedający zastrzega sobie prawo do obciążenia kosztami - wartością Towarów ulegających szybkiemu zepsuciu, których ponowna sprzedaż stanie się niemożliwa. 

 

VIII. Prawo odstąpienia od umowy przez Konsumenta: 

 1. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi, w przypadku Zamówienia:
  • rzeczy ulegające szybkiemu zepsuciu lub mające krótki termin przydatności do użycia;
  • artykuły świeże, tj. pieczywo, owoce, warzywa, Towary nabiałowe, mięsa, wędliny, ryby, Towary garmażeryjne, mrożonki, ciasta mające krótki termin przydatności do użycia;
  • rzeczy dostarczane w zapieczętowanych opakowaniach, które po otwarciu opakowania nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia, lub ze względów higienicznych. 

 

IX. Postępowanie reklamacyjne i zwroty: 

 1. Przy odbiorze Zamówienia Konsument powinien zbadać Towary w obecności pracownika OSM Siedlce lub przy Dostawcy Zamówienia. W przypadku wady Towaru, Sprzedający jest zobowiązany do jego zamiany w ustalonym pomiędzy Stronami terminie.
 2. W przypadku stwierdzenia niezgodności Towaru z Zamówieniem po jego wydaniu, Konsument ma prawo do złożenia reklamacji w Sklepie internetowym OSM Siedlce, pod adresem e-mail ; sklep-online@osm.siedlce.pl lub telefonicznie 25 632 31 20 w. 370 lub 371. Sprzedający jest zobowiązany do jego zamiany w ustalonym pomiędzy Stronami terminie.
 3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za jakość Towarów, jeżeli ta uległa pogorszeniu po ich dostarczeniu i z przyczyn leżących po stronie Konsumenta (Towary świeże, ulegające łatwemu zepsuciu np. mięsa, pieczywo, nabiał, wędliny itd.).
 4. Konsument, składając reklamację, zobowiązany jest do podania danych takich jak: imię i nazwisko, adres, numerów Zamówienia oraz inne dane, których podanie jest konieczne dla rozpatrzenia reklamacji. Ponadto, zobowiązany jest określić przedmiot reklamacji i swoje żądania.
 5. Sprzedający jest zobowiązany do zajęcia stanowiska w przedmiocie reklamacji w terminie 7 dni od dnia jej złożenia. O rozpatrzeniu reklamacji, Sprzedający poinformuje Konsumenta listownie, telefonicznie lub za pomocą wiadomości e-mail. Brak zajęcia stanowiska przez Sprzedającego w terminie określonym w zdaniu poprzednim jest równoznaczny z pozytywnym rozpatrzeniem reklamacji.
 6. Konsument ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 

 

X. Konto Klienta: 

 1. W Sklepie internetowym OSM Siedlce, możliwa jest Rejestracja Klienta, poprzez utworzenie Konta Klienta.
 2. Konto Klienta zostaje założone po jego aktywacji, w sposób określony w wiadomości wysłanej przez Sklep internetowy OSM Siedlce.
 3. Klient w celu zalogowania się do Konta Klienta, każdorazowo musi podać adres e-mail podany podczas Rejestracji oraz indywidualnie ustanowione hasło dostępu.
 4. Rejestracja Konta Klienta wymaga zapoznania się przez Klienta z treścią Regulaminu oraz zaakceptowania jego postanowień.
 5. Każdy Klient może posiadać tylko jedno zarejestrowane Konto Klienta.
 6. Klient w każdym czasie ma prawo dostępu i modyfikacji danych wskazanych podczas Rejestracji. Klient może żądać usunięcia Konta poprzez przesłanie oświadczenia Sprzedającemu na adres e-mail: sklep-online@osm.siedlce.pl  

 

XI. Płatności: 

 1. Podczas dokonywania Zamówienia Klient dokonuje wyboru metody płatności.
 2. Klient dokonuje wyboru płatności spośród metod wskazanych i określonych przez Sprzedającego na stronie Sklepu internetowego OSM Siedlce oraz każdorazowo wskazanych podczas składania Zamówienia.
 3. W przypadku dostawy pod wskazany adres klient może wybrać metody płatności:płatność kartą przy odbiorze, płatność gotówką przy odbiorze, płatność online.
 4. W przypadku odbioru osobistego w siedzibie OSM Siedlce klient może dokonać wyłącznie płatności online.
 5. Sprzedający informuje, iż w szczególnych przypadkach, niektóre z metod płatności oferowanych przez Sklep internetowy OSM Siedlce, mogą być niedostępne. Sprzedający zobowiązuje się do każdorazowego poinformowania o powyższym Kupującego.
 6. Klient dokonując Zamówienia akceptuje ostateczną wartość zakupów. W przypadku wystąpienia sytuacji, w której opłacone przez Klienta online Zamówienie, przed określeniem ostatecznej wartości Zamówienia (tj. w sytuacji związanej ze zmienną wagą produktów, brakiem dostępności produktów), ma niższą wartość niż wartość określona na paragonie lub fakturze VAT, Klient upoważnia OSM Siedlce do zwrotu należności na konto z którego dokonał zapłaty za Zamówienie. Zwrot nastąpi w przeciągu 7 dni roboczych. 

 

XII. Dane osobowe: 

Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów przetwarzamy w sposób zgodny z celami i zasadami przetwarzania danych osobowych, w szczególności zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE RODO, a także prawem krajowym.

Szczegółowe informacja na temat przetwarzania danych osobowych są zawarte w Klauzuli informacyjnej oraz w polityce prywatności

 

XIV. Postanowienia końcowe: 

 1. Przedmiotowy Regulamin wchodzi w życie z dniem 14 grudnia 2020 r.
 2. Regulamin zostanie udostępniony na stronie internetowej Sklepu internetowego OSM Siedlce.
 3. Sprzedający zastrzega prawo do zmiany treści Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności:
  • zmiany zakresu świadczonych usług;
  • zmiany przepisów prawa mających wpływ na treść Regulaminu;
  • zmian w zakresie prowadzonej działalności;
  • zmiany danych identyfikujących;
  • zmian technicznych lub technologicznych w zakresie funkcjonowania Sklepu Internetowego OSM Siedlce,
  • Zmiana nie dotyczy jednak Zamówień przyjętych już do realizacji przez Topaz.
 4. Zmiany Regulaminu Sprzedający każdorazowo udostępni na stronie internetowej Sklepu Internetowego OSM Siedlce. Klienci posiadający Konto Klienta mogą otrzymać wiadomość e-mail na podany podczas rejestracji adres, zawierającą treść zmienionego Regulaminu, wskazując jednocześnie dzień wejścia w życie zmian.
 5. Wszelkie spory wynikłe z korzystania ze Sklepu Internetowego OSM Siedlce, nie rozwiązane polubownie, rozstrzygane są przez właściwy miejscowo dla Sprzedającego  sąd powszechny.
 6. Prawem właściwym dla praw i obowiązków dotyczących korzystania ze Sklepu Internetowego OSM Siedlce jest prawo polskie.
 7. Wszelkie prawa do strony internetowej Sklepu internetowego OSM Siedlce w tym w szczególności do tekstu, elementów graficznych, układu innych elementów wskazanych na stronie internetowej OSM Siedlce, są zastrzeżone.
 8. Jakiekolwiek korzystanie ze strony Sklepu internetowego OSM Siedlce jest możliwe wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 9. Zabronione jest dokonywanie w jakichkolwiek celach, a w szczególności komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedającego, kopiowanie oraz modyfikowanie strony internetowej Sklepu internetowego OSM Siedlce w całości i/lub w części.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl